راه اندازی و تجهیز مدارس هوشمند

امروزه راه اندازی و تجهیز مدارس هوشمند مقوله ایست که در راس امور مدارس قرار گرفته است .مدرسه هوشمندهوشمند سازی مدارس،مدرسه هوشمند تجهیزات هوشمند

 سازی مدارس (تجهیزات نوین کمک آموزشی ) کمک شایانی در بالا بردن کیفیت آموزش و افزایش راندمان می نماید .بکارگیری تجهیزات هوشمند مدارس امکان ارائه مطالب بصورت مالتی مدیا را در مدارس هوشمند فراهم آورده است.
این تجهیزات نوین آموزشی (تجهیزات مدرسه هوشمند ) امکان انتقال راحت تر مطالب و مفهوم مطالب ارائه شده توسط اساتید را ملموس تر و یادگیری آن توسط دانشجو را آسانتر  می نماید.تفاوت مدارس سنتی و  مدارس هوشمند:

مدارس سنتی : در این نوع مدارس، آموزش فقط شنیداری بوده و بیشترین اقدام تصویری در خصوص موضوعات مورد آموزش بوسیله پوسترها و عکس های مختلف می باشد.
تجهیزات مدارس هوشمند،تجهیزات هوشمند ساز مدارس مدارس هوشمند: در این نوع مدارس، آموزش بصورت دیداری شنیداری (مالتی مدیا) بوده و ارائه مطالب توسط فیلم ها و انیمیشن ها می باشد و ماندگاری آن در ذهن بیشتر بوده و مطالب در محیطی جذابتر و در مدت زمان کمتر انتقال می یابد.در مدرسه هوشمند(مدرسه الکترونیکی ،چند رسانه ای) دیگر از وایت بردها و امکانات سنتی خبری نیست بلکه از قابلیتهای  تجهیزات هوشمند مدارس  و  فن آوری نوین آموزشی در جهت پیشبرد اهداف آموزشی استفاده می کنند.
در مدارس هوشمند دیگر معلم بعنوان رسانه آموزش و انتقال دهنده نبوده بلکه بیشتر یک تسهیل کننده یادگیری و آموزیار می باشد.

 • فواید استفاده از تجهیزات هوشمند در مدارس الکترونیکی :

  • ارائه مطالب بصورت مالتی مدیا و کمک به جذابیت بیشتر آن
  • ارائه بیشتر مطالب با صرف انرژی کمتر و تمرکز بیشتر استادسیستم های هوشمند سازی مدارس،تجهیزات کمک آموزشی
  • افزایش کمی و کیفی بازدهی آموزش و یادگیری راحت تر مطالب توسط دانشجو
  • امکان آرشیو الکترونیکی مطالب عنوان شده در کلاسها و مرور مجدد آن توسط دانشجو
  • قابل لمس کردن مقاهیم دروس و کاهش عکس العمل گفتاری دانش آموز
  • افزایش مشارکت دانشجو در کلاس
  • تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فن آوری
موضوع: هوشمندسازی کلاس،
ادامه مطلب
[ 1391/02/22 ] [ 02:56 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

مدرسه هوشمند ( smart school )

تعاریف:

تعریف مفهومی: مدرسه هوشمند مدرسه ای است كه جهت ایجاد محیط یاددهی - یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحی شده است.
تعریف: مدرسه هوشمند مدرسه فیزیكی است كه كنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبكه می باشد و محتوای اكثر دروس آن الكترونیكی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.

اهداف:
 رشد همه جانبه دانش آموزان (ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی).
 ارتقاء تواناییها و قابلیتهای فردی.
 تربیت نیروی انسانی متفكر و آشنا به فناوری.
 افزایش مشاركت مردمی.

راهبردها و خط مشی ها:
 تأكید بر مهارتهای فكر كردن.
 تدریس ارزشها و زبان از طریق آموزش.
 فراهم نمودن محیط یاد دهی – یادگیری.
 فراهم كردن انواع شیوه های آموزشی برای استعدادهای مختلف.
 آگاهی دادن به اولیاء در مورد آنچه در مدرسه واقع شده است.
 فراهم كردن فرصتهای همكاری افراد جامعه با مدرسه.


اركان مدرسه هوشمند:
 محیط یاددهی - یادگیری
این محیط چهار حوزه را تحت پوشش خود قرار می دهد:
الف- برنامه درسی ب- روش تدریس ج- ارزیابی د- محتوا
 مدیریت: منابع و فرآیندهای مورد نیاز محیط یاددهی - یادگیری را پشتیبانی و حمایت می كند.
 مسئولیتهای افراد و مهارتهای مورد نیاز: در این مدرسه نقش مدیر، معلم، دانش آموز و والدین تغییر خواهد كرد و با توانایی ها و دانش خود نقش مؤثری در مدرسه خواهند داشت.
 فناوری: ایجاد محیط یاددهی – یادگیری، مدیریت و ارتباطات بیرونی راه حل های مبتنی بر فناوری را الزامی می كند.


ویژگیهای اركان مدرسه هوشمند:
محیط یاددهی – یادگیری.
الف- برنامه درسی:
اصول حاكم بر برنامه درسی در این مدرسه به شرح ذیل می باشد:
*طراحی برای كمك به دانش آموزان برای رشد همه جانبه و متعادل.
*یكپارچه سازی دانش آموزان برای رشد همه جانبه و متعادل.
*یكپارچه سازی دانش، مهارتها و ارزشها از طریق برنامه درسی (باپروژه ای نمودن فعالیتهای مربوط به محتوا).
*نظم و تداوم در آموزش.
*ایجاد نگرشها ی مناسب در استفاده از فناوری.
*دسترسی همه دانش آموزان به آموزش مطلوب
دیدگاه برنامه درسی:
*معنی دار بودن: همه دانش آموزان مفاهیم آموزش را درك می كنند تا مقصود از آموزش خود را بدانند.
*مسئولیت اجتماعی: از وظایف و مسئولیتهای خود در جامعه آگاه می شوند، نسبت به مردم احساس مسئولیت می كنند.
*باز خورد برنامه درسی: برنامه درسی باید در دانش آموز مهارت و نگرش نقادانه و خلاقیت مثبت ایجاد كند.
*همه جانبه بودن: بر روی رشد همه ابعاد انسانی تاكید می كند و به دانش آموزكمك می كند كه روابط بین موضوعات مختلف را درك كند.
*عدم محدودیت: برنامه درسی محدود كننده نیست. اولا" دائما" برنامه های موجود بازنگری می شود. ثانیا" به دانش آموزان اجازه می دهد از برنامه درسی خود فراتر گام بردارند.
*هدفداری: برنامه درسی از فناوری به عنوان یكی از وسایل انتقال دانش استفاده می كند و به دانش آموزان نیز مهارت استفاده از فناوری را برای رفع نیاز خود را می آموزد.

ب- روش تدریس
روش تدریس در این مدرسه، دانش آموز محور خواهد بود.
اصول حاكم بر روش تدریس به شرح ذیل می باشد:
*فراهم كردن تركیبی از روشهای یادگیری برای اطمینان از رشد همه جانیه استعداد ها و قابلیتهای دانش آموز به منظور:
الف- تشویق یادگیری و ارتقاء خلاقیت.
ب- دانش آموز محوری فعالیتها و ارتقاء تواناییهای فردی.
*فراهم نمودن انواع روشهای آموزشی برای ارتقاء یادگیری.
*هدایت كلاس با روشهای مختلف یاددهی – یادگیری.
با توجه به دانش آموز محور بودن مدرسه هوشمند نقش دانش آموز مهمتر می باشد به صورتی كه:
*درتعیین اهداف آموزشی دانش آموز با راهنمایی معلم خود اهداف را شكل می دهد.
*درتعیین وظایف آموزشی به پیشنهاد معلم وظایف توسط دانش آموز تعیین می گردد.
*در انتخاب منابع دانش آموز منابع خود را در نظر می گیرد و از معلم در مورد آنها نظر می خواهد.

ج - ارزیابی
ارزیابی در مدرسه به صورت هوشمند و در برخی دروس با توجه به نوع درس غیر هوشمند می باشد.

ویژگیهای ارزیابی :
-جامعیت
-اجرا در انواع شكلها
-روشهای چند گزینه ای
-به موقع بودن
-دانش آموز محوری
-استمرار
• حیطه ارزیابی در مدرسه هوشمند جامع می باشد و علاوه بر ارزشیابی پایانی آمادگی و پیشرفت را نیز در بر می گیرد و این روش اطلاعات گوناگونی در مورد توانایی ها و نوع یادگیری دانش آموز ارائه می دهد:
*ارزشیابی ورودی= سنجش سطح دانش و توانایی.
*ارزشیابی مستمر= اندازه گیری پیشرفت دانش آموز برای سنجش قوت ها و ضعف های موجود.
*ارزشیابی پایانی= با توجه به سیستم آموزشی حاضر این ارزشیابی به صورت كتبی از میزان یادگیری دانش آموز به عمل می آید.
*ارزیابی به شكلهای مختلف طراحی می شود: ارزیابی در كلاس ارزیابی مدرسه ای ارزیابی متمركز.
*ارزیابی در كلاس: این نوع ارزیابی در حین آموزش و پس از آموزش می باشد.
*ارزیابی مدرسه ای: این نوع ارزیابی در پایان هربخش درسی می باشد.
*ارزیابی متمركز: این نوع ارزیابی هر زمان كه دانش آموز اعلام آمادگی كند به صورت یك پروژه ارائه می گردد.

د - محتوا
در این مدرسه محتوا به دو شكل می باشد:
*محتوای تهیه شده با استانداردهای لازم (ازطریق آموزش و پرورش).
*محتوایی كه معلم تولید می نماید.
به طور كلی محتوا بر اساس چهار شاخص اصلی شكل می گیرد:
-كیفیت فنی
-جذابیت
-كیفیت آموزشی
- تطابق با برنامه درسی

مدیریت:
مدیریت كارا و اثربخش كه بتواند منابع و فرآیندهای مورد نیاز برای پشتیبانی تدریس و یادگیری را هدایت نماید.
-اصول حاكم بر مدیریت مدرسة هوشمند:
*اداره امر آموزش مدرسه.
*افزایش مشاركت والدین و جامعه.
*مدیریت معلمان توانمند و متخصص.
*تخصیص منابع به نفع حداكثر دانش آموزان.
*فراهم آوردن محیطی سالم در مدرسه.
*اطمینان از امنیت مدرسه و كاركنان آن
*بهره برداری از فناوری و اداره آن به طور كارآمد و اثر بخش.


ادامه مطلب


موضوع: روش تدریس فعال (پژوهش محور)، هوشمندسازی کلاس، نرم افزارهای مدرسه هوشمند،
ادامه مطلب
[ 1391/01/7 ] [ 01:52 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

مدرسه های نوآور امروزی


 


این روزها تکنولوژی جدید قسمتی از زندگی روزمره بسیاری از کودکان است. مدرسه های نوآور سعی می کنند با استفاده از این تکنولوژی ها در کلاس درس ازآنها نهایت بهره را ببرند.

در مدرسه “تلاش برای یادگیری” طراحی بازی های ویدیویی و بازی با آنها بخشی از درس روزانه دانش آموزان است. “تلاش برای یادگیری” یک مدرسه دولتی در نیویورک است که به صورت یک بازی ویدیویی کار می کند. شاگردان نه تنها با بازی کردن یاد می گیرند بلکه بازی ها را طراحی نیز می کنند. نه تنها مقاله می نویسند بلکه آنها را به صورت فایلهای سمعی و بصری در رسانه اجتماعی خود قرار می دهند.

لیمور لوی معلم این مدرسه می گوید:“دانش آموزان من رمان “زنجیرها” نوشته لوری هالس اندرسون را می خوانند که داستان آن مربوط به زمان جنگ های داخلی آمریکا است. برای آنکه آنها را واقعا علاقمند ادبیات کنم سعی کردم به آنها دلیلی برای خواندن بدهم. اینجا بود که ایمیلی از اپرا وینفری دریافت کردیم. او با ما تماس گرفت تا ببیند داستان کتاب را فهمیده ایم یا نه.”

در مدرسه “تلاش برای یادگیری” طراحان بازی با معلمان همکاری نزدیک دارند تا هر کلاس درس را به صورت یک بازی چالشی منحصر به فرد طراحی کنند. دانش آموزان با همکاری راه حل ها را پیدا می کنند.

کیتی سلن مدیر اجرایی بخش طراحی می گوید:“بازی ها و سیستم ها بسیار جالب هستند زیرا به طرز فوق العاده ای انگیزه ایجاد می کنند. شما رودرروی یک مسئله پیچیده قرار می گیرید و تحریک می شوید تا هر چه بیشتر کوشش کنید. اگر ما درباره اینکه یادگیری به چه چیزی شباهت دارد فکر بکنیم به این نتیجه می رسیم که آن به یادگیری خوب شباهت دارد.”

بچه ها عاشق بازی های ویدیویی اند و در این مدرسه از آن بسیار استفاده می کنند. آنها با بازی کردن، ریاضیات، ادبیات، تاریخ و غیره می آموزند.

کلسی دانش آموز می گوید:“کلاس های دیگر مثل ریاضیات و انگلیسی خوب هستند ولی به اندازه کلاس هایی که خودمان بازی را طراحی می کنیم لذت بخش نیستند.”

زاویر یازده ساله می گوید: “اولین بازیی که من ساختم “کشتن” بود. من دشمنان بسیاری طراحی کردم ولی هیچ جدیتی در آن نیست برای اینکه اگر دشمن شما را بکشد، شما این فرصت را دارید تا نیفتید و دوباره به روی صحنه بازی برگردید و مبارزه کنید. اگر آن را دشوار طراحی می کردم بسیاری از افراد دوست نداشتند با آن بازی کنند”.

فناوری پیشرفته در مدارس استونی

در کشور استونی که استفاده از اینترنت و تکنولوژی نو در سطح بسیار بالایی است در مدارس تخته سیاه سنتی کم کم جایش را به لوح های کامپیوتری ارتباط متقابل واگذار می کند. این قسمتی از انقلاب فن آوری است که در تمام کشور آشکار است. اما نوآوری های اینچنینی تا چه اندازه مفیدند؟

در مدارس کشور استونی وقتی شاگردان ریاضی یا زبان خارجی می آموزند، از تخته سیاه رایانه ای استفاده می کنند. به آن تخته سیاه ارتباط متقابل نیز می گویند و عمدتا برای دستور زبان خارجی و ریاضی استفاده می شود.

اولا کامپ معلم زبان انگلیسی می گوید:“این روزها بخش سرگرمی اهمیت بسیاری دارد و دانش آموزان می خواهند تا در کلاس به صورت فعال شرکت کنند. کتاب مداد و رایانه دیگر کافی نیستند. از طرف دیگر دانش آموزان خیلی سریع تر یاد می گیرند چون فعالانه در این روند شرکت می کنند”.

دانش آموزانی که به تکنولوژی نو خو گرفته اند می توانند به راحتی از تخته سیاه کامپیوتری استفاده کنند. گروه های سنی متفاوت با برنامه های سنی مناسب خود کار می کنند.

آن ماری کوک دانش آموز می گوید:“کار برای معلمان نیز آسان تر شده چون توجه همه بر روی تابلوی هوشمند است و تمام دانش آموزان خوب کار می کنند”.

کارل آدر کاسوک می گوید:“این طرز یادگیری لذت بخش تر و سریع تر است”.

معلمان باید محتوای تابلو را قبلا آماده کنند اما در زمان آموختن درس روند کار سریع است. تابلوها به اینترنت متصلند و بسیاری از تکالیف را می توان از آنجا پیاده کرد. امتحانات دیگر بر روی کاغذ انجام نمی شوند. سوالات چهارجوابی بر روی صفحه پاسخ دیجیتالی نمایش داده می شوند و دانش آموزان فقط باید دکمه درست روی صفحه را فشار دهند.

بالا بردن سطح آموزش با یاری گرفتن از تکنولوژی مدرن یکی از اهداف دولت استونی است و برنامه “جهش ببر” به این منظور ابداع شده است. امروزه این برنامه به مدارس کمک می کند تا به تکنولوژی لازم دست پیدا کرده و معلمانشان، تعلیمات لازم را دریافت کنند.

روبات در مدارس کره جنوبی

در کره جنوبی روباتها در آموزش زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند تا به نیاز روزافزون معلم زبان انگلیسی پاسخ داده باشند. در این کشور به اندازه کافی معلم انگلیسی زبان وجود ندارد ولی در فیلیپین آنها فراوانند. به همین دلیل دولت کره جنوبی با بنیاد نهادن برنامه ای در شهر دایگو در جنوب شرقی کشور معلمان انگلیسی را در قالب شخصیت های روباتی به کلاس های درس وارد کرد.

در 21 مدرسه ابتدایی، 29 روبات طراحی شده توسط موسسه علوم تکنولوژی وجود دارد.

این روبات ها، از راه دور توسط معلمان انگلیسی از فیلیپین کنترل می شوند. آنها در کلاس می گردند تا با دانش آموزان صحبت کنند کتاب بخوانند و روی صدای موسیقی با تکان دستها و سرشان برقصند.

کیم مون سانگ می گوید: “هدف ما این نیست که اینگ کی معلم واقعی انگلیسی شود بلکه می خواهیم که او دستیار معلمان کره ای شود. ما فکر می کنیم که موفق شده ایم چون دانش آموزان علاقه بیشتری به زبان انگلیسی پیدا کرده اند و تلفظشان نیز بهتر شده است.”

اینگ کی همچنین می تواند به صورت روباتی مستقل کارکند و با شاگردان ارتباط متقابل برقرار کند.

کانگ مین جون می گوید: “من کلاس اینگ کی را دوست دارم. در ابتدا ما همیشه ترانه “سلام” را می خوانیم سپس چیزهای تازه ای را که قبلا هیچ وقت یاد نگرفته بودیم را یاد می گیریم. در آخر گروه هایی تشکیل می دهیم و به انگلیسی بازی می کنیم.”

توسط این تکنولوژی که حرکات را ردیابی می کند این صفحه نمایشگر تخت، حالات چهره معلمان را که در کشور دیگری هستند تقلید می کند.

دانش آموزان با روبات ها تنها نیستند و معلمان واقعی در کلاس های درس حاضرند.

در دو سال آینده دولت کره اینگ کی را به تمام کودکستان های کشور می فرستد تا نه تنها انگلیسی را بیاموزند بلکه در تدریس ریاضی، علوم و هنر نیز مفید واقع شوند.

دو جو هیون می گوید: “هنگام اولین کلاس های درس بچه ها خیلی راحت نبودند. آنها فکر می کردند که معلم انگلیسی درون روبات است. به همین دلیل من به آنها توضیح دادم که انگ کی چگونه کار می کند و حالا با خیال راحت با آن یاد می گیرند. آنها اکنون واقعا راحت هستند “.

اداره آموزش و پژوهش اطلاعات کره که روبات های رایانه ای را توسعه داده است باور دارد که این روباتها تاثیر مثبتی برای تامین فرصت آموزش برابر به همه دانش آموزان را دارنموضوع: روش تدریس فعال (پژوهش محور)، هوشمندسازی کلاس، روش های تدریس، نرم افزارهای مدرسه هوشمند،
ادامه مطلب
[ 1391/01/7 ] [ 10:42 ق.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

روشهای آموزگاران برای جلب شاگردانشان با آخرین پدیده های فناوری

آموزگار خوب یعنی چه؟ پاسخ به این سئوال مشکل است. روش آموزش در نقاط مختلف جهان متفاوت است، اما نقطه اشتراک آموزگاران خوب، شوقشان به الهام دادن به شاگردانشان است. در برنامه این هفته جهان دانش به امکانات مختلفی نگاه می کنیم که آموزگاران در گوشه و کنار جهان برای جلب شاگردانشان استفاده می کنند.

از بریتانیا شروع می کنیم که آموزگاران برای دیدن ویدیوهای تدریس یکدیگراز هم الهام می گیرند. طرح” تلویزیون آموزگار“، از روش تدریس در پنج هزار مرکز آموزشی بریتانیا فیلمبرداری کرده است. نتیجه این کار به حدی موفقیت آمیز بوده است که سایر کشور ها هم به آن تاسی کرده اند

 

اینجا کلاس درس جغرافیا درمدرسه ای در شهر سانینگ دیل در جنوب غربی بریتانیاست. بزودی هزاران نفر دیگر این کلاس درس را در اینترنت خواهند دید. تهیه کننده این برنامه تلویزیونی اینترنتی می گوید:
“این برنامه بخشی از سری موسوم به ابتکارات بزرگ آموزشی است که در آن آموزگاران زبر دست به همکارانشان نشان می دهند چگونه روش تدریسشان را بهبود بخشند.”

چند هفته پیش تلویزیون آموزگاران برای فیلمبرداری با این آموزشگاه تماس گرفت. واکنش اولیه آموزگاران توام با شگفتی بود چون قرار بود روش تدریس آنها توسط هزاران نفر دیده شده و در باره آن اظهار نظر شود.

“نخستین اولویت من درس دادن به بچه هاست. می خواهم مطمئن شوم که آنها از وقتی که با هم می گذرانیم چیزی یاد می گیرند. وجود دوربین فیلمبرداری در کلاس یک قدری مزاحم بود اما بعد از مدتی به آن عادت کردیم و مثل همیشه به کارمان ادامه دادیم.”

“تلویزیون آموزگاران چشمی است که آنچه در کلاس می گذرد، ضبط می کند.
اگرآموزگار نکته ای را فراموش کند، می تواند فیلم را برگرداند و دوباره ضبط کند. می توان نتیجه کار را بارها و بارها دوره کرد.”

مقر کمپانی فیلبرداری در مرکز لندن است. فیلمها در اینجا تنظیم نهائی می شوند. اما فکراین پروژه از کجا آمده است؟

“نظر اولیه تلویزیونی که کار آموزگاران را بهتر کند، بوسیله دولت مطرح شد. چالش پیش روی ما، بوجود آوردن برنامه ای بود که قبلا مثل آن دیده نشده بود : اینکه چطور هم برنامه را جالب و دیدنی کنیم و هم از طریق نشان دادن اینکه در دیگر کلاسها چه می گذرد، کار آموزگاران را بهتر کنیم.”

تلویزیون دیجیتال آموزگاران، از پنج سال پیش بهترین روشهای تدریس را در اختیار معلمین گذاشته است. این ابتکار، در آمریکا، استرالیا و تایلند هم به کار گرفته شده است.در بریتانیا می مانیم که با تیم رایلندز که قدرت ابتکار و خلاقیت کودکان را با فناوری دیجیتال تقویت می کند.

Pictures: courtesy of Teachers TV
www.teachers.tv

تیم رایلندز یک آموزگار دبستان و مشاور آموزشی است که مسحور قابلیت کامپیوتر برای ایجاد خلاقیت است.

“بیست و پنج سال است که آموزگار هستم. چهار سال پیش پروژه بکار گیری کامپیوتر برای ترغیب کودکان به نوشتن را با دست اندرکاران شروع کردم. همه نوع برنامه را تجربه کردم و بالاخره برنامه هائی را که می خواستم پیدا کردم”.تیم برای بازی کامپیوتریش بنام “میست” شناخته می شود که هدف آن ترغیب و نشویق کودکان به نوشتن است. او معتقد است که همه آموزگاران باید با آخرین پدیده های فناوری در کارشان آشنا باشند.

“ما باید بعنوان بخشی از کارمان، با فن آوری هائی که کودکان در خانه با آن کار می کنند، آشنا باشیم. در غیر اینصورت دنیای مدرسه در مقایسه با دنیای انها در خانه راکد بنظر خواهد رسید. ما از بازیهای کامپیوتری گرفته تا وب-2 استفاده می کنیم تا جهش لازم را برای کودکان فراهم کنیم. بچه ها از بعضی از برنامه های کامپیوتری بسیار چیزها یاد می گیرند.”

کارهای گروه برای سنین دو تا نوجوانان است که به گفته او می تواند قدرت فراگیری آن کودکانی را که با متد های معمول تدریس مشگل دارند، تقویت کند.

به زنگبار در شرق آفریقا می رویم که اینبار رادیو به کمک اموزگاران آمده است.
در زنگبار مرکزی برای آموزش اموزگاران وجود ندارد و عدم دسترسی به بعضی نقاط این جزیره، کار تدریس را دشوار می کند. سازمانی بنام مرکز توسعه آموزشی برنامه ای تولید کرده است که هفته ای سه مرتبه از طریق رادیو به کودکان کودکستانی و دبستانی درس می دهد. این برنامه ها در کلاسهای واقعی ضبط
شده اندکه هم برای آموزگاران مفید است و هم برای کودکان. این برنامه ها در دویست و بیست آموزشگاه در زنگبار استفاده می شود.

“با این برنامه ها بچه ها بیشتر از درسهایشان لذت می برندر مناطقی که برق ندارد، رادیو های باتری دار آسانترین وسیله دریافت اطلاعات است.
“می خواهم این برنامه ها برای بهبود کارمان ادامه پیدا کنند.”

استفاده از رادیو که معمول ترین رسانه در تانزانیاست، نمایانگر عملی بودن ماهیت تدریس در این کشور است. بسیاری از مدارس به کامپیوتر دسترسی ندارند و استفاده از اینترنت بسیار گران است. برنامه های رادیوئی مرکز توسعه آموزشی، در دفتر مرکز در پایتخت تانزانیا توسط گروهی کارشناس آموزشی و وزارت علوم این کشورآماده می شوند .

“این برنامه ها به کار وزارت علوم کمک بسیاری کرده است. همچنین، تعداد کودکانی را که اکنون به آموزش ابتدائی دسترسی دارند از 13.8 در صد در سال 2006 به 33 درصد در سال گذشته افزایش داده است.”

http://persian.euronews.com/ منبع

 

موضوع: روش تدریس فعال (پژوهش محور)، دستاوردهای جدید محققان، هوشمندسازی کلاس، روش های تدریس، اخبار آموزش و پرورش،
ادامه مطلب
[ 1391/01/6 ] [ 10:12 ق.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک از منظر رویکردهای مختلف برنامه درسی (مقاله)

باسمه تعالی

دکتر بهروز مهرام

جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک  از منظر رویکردهای مختلف برنامه درسی

چکیده:
برنامه درسی (Curriculum) دارای رویکردهایی است که میلر(1379) آنها را در پیوستاری از رویکردهای رفتاری تا ماورای فردی قرار داده است. در قالب رویکردهای متنوع مبتنی بر مبانی فلسفی و تاریخی است که شیوه های تعامل مولفه های مختلف برنامه ترسیم شده و برنامه ریزان برای شیوه تدریس در کنار اهداف، محتوا، معلم، یادگیرنده، شیوه ارزشیابی، محیط فیزیکی، زمان بندی، و قوانین و مقررات، راهبردهایی معین را ترسیم می نمایند.
اگرچه در قالب رویکردهایی همانند رفتاری و یا دیسیپلینی ـ موضوعی، تمرکز اصلی برنامه بر موضوعاتی برای توسعه شناخت و یا کسب مهارت استوار است، در رویکردهای انسانگرایانه و ماورای فردی بر خودشکوفایی و استعلا و معنویت تاکید میشود. بر این اساس است که جایگاه استفاده از تکنولوژی نوین و آموزش به شیوه الکترونیکی در رویکردهای مختلف متفاوت بوده و در حالی که برخی متخصصان تربیتی بر توسعه این نوع آموزش تاکید می ورزند، برخی دیگر صرفا به ارتباطات چهره به چهره معلم و یادگیرنده و فعالیتهای یاد دهی – یادگیری مستقیم اصرار می نمایند. تلاش مقاله حاضر، ترسیم جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک و آموزشهای غیر حضوری به کمک رایانه از منظر رویکردهای مختلف برنامه درسی است. 


کلید واژه:
برنامه درسی  ـ آموزش الکترونیک ـ رویکردهای برنامه درسی

مقدمه:
برنامه درسی (Curriculum) اشاره به نقشه و طرحی دارد که بر اساس آن تلاش میشود تا مولفه های مختلف برنامه اعم از مدرس، یادگیرنده، محتوا، شیوه تدریس، شیوه ارزشیابی، محیط فیزیکی، زمان بندی، و قوانین و مقررات در تعامل با هم، نیل به مقصود را فراهم آورند. این مقصود است که در قالب هدف آرمانی ، به مولفه ها جهت دهی نموده و خود متاثر از زیر ساخت فلسفی و ارزشی حاکم است. نگرش به انسان از حیث ابعاد مختلف فلسفه و اعم از ماورای فرد و تعامل او با متافیزیک، معرفت شناختی، و ارزش شناسی اوست که مکاتب و اردوگاههای مختلف فلسفی را ایجاد نموده و هر یک از آنها به نوبه خود بر شکل گیری طرحواره های برنامه درسی موثر بوده اند. در همین راستاست که واکر (1381،ص 91) فلسفه را عام ترین منبع یاری دهنده به برنامه درسی معرفی می کند.
در راستای شناخت انسان به مثابه حیوانی تکامل یافته است که مکتب کنش گری، مهارت آموزی  را به عنوان انتظاری بروندادی و مشهود نگریسته كه ارزشها در قالب آزادی فردی و رستن از بندهای خیالی تجلی می یابد. از سوی دیگر، توجه به ابعاد متمایز انسانی است که در قالب رویکردهایی همچون ماورای فردی به عنوان رویکردی متاخر در برنامه درسی، استعلا و روحانیت را به عنوان غایت و آرمان مد نظر قرار داده و فراتر از به فعلیت رسانیدن شناخت و عزت نفس انسانگرایانه، به شکوفایی تمامی بالقوه های مخاطب یادگیری می پردازد. بدیهی است که در این تمایز رویکردی، نگاهی متفاوت به یکایک مولفه های برنامه درسی پدید می آید.از اینروست كه آیتی، عطاران، و مهرمحمدی(1386)، تبیین دقیق مبانی برنامه های درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را بسیار حائز اهمیّت معرفی نموده و برخورداری از پشتوانه های نظری و علمی مستحكم را لازمه اخذ تصمیمات جدی در حوزه برنامه درسی معرفی می دارند.  
اگرچه از سال 2002، وزارت آموزش و پرورش ایران به عنوان کارگزار اصلی سیاست در اصلاح فرایند آموزش و پرورش تصمیم به توسعه IT در مدارس ایران گرفته و در قالب آن تلاش نموده تا شش هزار دبیرستان را به سخت افزار مجهز نموده و ICDL را برای معلمان اجرا نماید(عطاران،2006)، لیکن دغدغه گسترش آموزش به شیوه الکترونیک همچنان برای متخصصان تعلیم و تربیت به عنوان دغدغه ای جدی باقی است. یکی از این دغدغه ها در تدوین نگاهی متفاوت به تعلیم و تربیت است. چنانچه حجتی(1384) عنوان می دارد:

" در مدرسه ای که مبتنی بر IT است، اساسا نگاه تعلیم و تربیت تغییر می یابد و دیگر معلم به عنوان آموزش دهنده و دانش آموزان به عنوان یادگیرنده ی صرف نخواهند بود، بنابراین محتوای آموزشی هم باید منطبق با نقش معلمان و دانش آموزان به طور خاصی طراحی و تدوین شود. در مدارس هوشمند بحث فعالیتهای گروهی و استفاده از تمامی توانمندی ها و استعداد دانش آموزان مطرح است و با همه دانش آموزان به یک صورت برخورد نمیشود و یک شیوه آموزشی در این گونه مدارس نمی تواند پیاده شود و ......"    

از جمله دیگر دغدغه های مرتبط، ضرورت چرخش از(IT )  به جانب(ICT)  است که بر اساس آن حالت یکسویه و انفعالی یادگیرنده به حالتی متعامل و دوسو نگر میان یادگیرنده و یاددهنده تبدیل میشود. در این راستاست كه اسکیلن(2006) در قالب پژوهشی كه برای پاسخ به دغدغه های اصلی گسترش ICT انجام داده است، این تکنولوژی را باعث افزایش یادگیری و انگیزش دانش آموزان و رضایت بیشتر آنها برای درگیر شدن در وظایف و موضوعات درسی عنوان می دارد.
همچنین چالش یادگیرنده با محتوای یادگیری و هدایت یادگیرنده به سوی طبقات بالای شناختی و از جمله تفکر نقاد، از جمله مواردی است که اذهان محققان تربیتی را به خود معطوف داشته است. کما اینکه شعبانی ورکی (2006) به مطالعه تاثیر تدریس از طریق وب بر تفکر انتقادی و بر اساس طبقه بندی دیک  مبادرت نموده و گزارش می نماید که آموزش مبتنی بر وب تنها در شرایطی میتواند اثربخش قلمداد شود که به طور ویژه برای WBI  طراحی شده باشد. 
اگرچه افراد مختلفی همچون آیزنر (1381) به دسته بندی ایدیولوژیها و رویکردهای برنامه درسی مبادرت نموده و شش ایدیولوژی برنامه درسی را مشتمل بر جزمیت مذهبی ، انسانگرایی خردگرا یا عقلانی ، پیشرفت گرایی ، نظریه انتقادی ، نومفهوم گرایان ، و کثرت گرایی شناختی  را مطرح ساخته است، اما دسته بندی میلر(1379) از رویکردهای برنامه درسی، حداقل از دو بعد زیر برای منظور نویسنده از اهمیت بیشتری برخوردار است:
نخست اینکه میلر، در قالب اختصاصی تری به دسته بندی نظریه ها و یا رویکردهای برنامه درسی پرداخته و سعی نموده تا در قالب هر یک، نوع نگاه به مولفه های مختلف برنامه درسی را نیز روشن نماید. دوم اینکه آیزنر بر اساس نوع نگاه سخیف نگر به دین و فیلتر ذهنی خود، سوداری های ذهنی خود را در دسته بندی رویکردها وارد نموده است که مآلا باید احتیاط بیشتری را در مواجه با دسته بندی او معطوف نمود(امین خندقی، 1386). این در حالی است كه دیدگاه میلر به نظام فلسفی و ارزشی حاكم بر جامعه اسلامی نزدیكتر بوده و معنویت بخشی و روحانیت را به عنوان اهدافی آرمانی برای برنامه درسی تلقی می نماید. بر این اساس در مطالعه حاضر، دسته بندی میلر در قالب طیف نظریه های برنامه درسی مطمح نظر قرار گرفته و در قالب هریک آموزش الکترونیک از حیث جایگاه و چالشها مورد مداقه قرار گرفته است. 

رویکردهای برنامه درسی از منظر میلر و جایگاه آموزش الکترونیک در آنها
میلر (1379) در قالب طیف بندی رویکردهای برنامه درسی و در قالب محوری از ابعاد بیرونی تا ابعاد درونی، هفت رویکرد رفتاری و قابلیت مداری، موضوعی – دیسیپلینی، اجتماعی، رشدگرا، شناختی، انسانگرایانه، و ماورای فردی را مورد اشاره قرار داده و در هر یک به آرمانها، تلقی نسبت به یادگیرنده، تلقی نسبت به فرایند یادگیری، تلقی نسبت به فرایند آموزشی، تلقی نسبت به محیط یادگیری، نقش معلم، و تلقی نسبت به ارزشیابی آموخته ها پرداخته است. در این مقاله، جایگاه آموزش الکترونیک در قالب هر رویکرد ارائه شده است:
1) رویکرد رفتاری و قابلیت مداری
آرمان ها    شکل دادن به رفتار مطلوب و اکتساب قابلیتهای خاص
تلقی نسبت به یادگیرنده    یادگیرنده بیشتر غیر فعال نگریسته میشود، اگرچه امکان کنترل خود و کنترل متقابل نیز وجود دارد
تلقی نسبت به فرایند یادگیری    یادگیری به اکتساب رفتارهای تازه و نقش معلم در تغییر برنامه های تقویت کننده، اشاره دارد. نشان دادن واکنش در برابر محرکها، مولفه ای اساسی در یادگیری است.
تلقی نسبت به فرایند آموزشی    آموزش برنامه ای
تلقی نسبت به محیط یادگیری    محیط یادگیری دارای ساخت بسته و غیر منعطف است
نقش معلم    نقش معلم در طراحی برنامه، تعیین نوع، شدت، و شیوه ارائه تقویت کننده ها تعریف میشود.
تلقی نسبت به ارزشیابی     ارزشیابی به صورت مشاهده رفتار یا از طریق مداد و کاغذ است.

•    نقش آموزش الکترونیک در رویکرد رفتاری و قابلیت مداری: 
در این رویکرد، ایجاد رفتار خاص و توانایی واکنش در قبال محرکها از مهمترین اهداف قلمداد شده  و آموزش برنامه ای به شیوه ای قابل طراحی برای موضوعات درسی، دارای توجهی ویژه است. در قالب آموزش برنامه ای است که قاب هایی متوالی طراحی شده و یادگیرنده در قبال مواجه شدن با هر قاب به عنوان یک محرک و ارائه پاسخی به آن با یک بازخورد روبرو میشود که بر اساس آن یا به واحدهای بعدی و ادامه مسیر هدایت شده و یا اینکه بر اساس واکنش نادرست مجبور خواهد بود تا به قاب های قبلی بازگشته و مجدد پس از کسب توانایی لازمی که از طریق باز مطالعه آنان به دست می آورد، مسیر قبلی را تکرار نماید. بر این اساس است که آموزش به شیوه انفرادی و از طریق الکترونیک میتواند برای آموزش انفرادی یکایک یادگیرنده ها و در تناسب با نوع خلاء و نیاز آنها مثمر ثمر واقع شده و تامین تضمین شده ای را برای رفتارهای ورودی یکایک آنان به دنبال داشته باشد. بنابراین آموزش الکترونیک در تقابل با امکان مشاهده رفتار برای ارزشیابی رفتارهای به فعلیت درآمده، ساختار بسته محیط یادگیری و انفعال یادگیرنده در قبال مواجه با محیط دیجیتالی از پیش تدوین شده، به طور کاملی با چارچوب کلی رویکرد رفتاری و قابلیت مداری همسو تلقی میشود. 

2) رویکرد موضوعی - دیسیپلینی
آرمان ها    تسلط بر مهارتهای پایه، چارچوب های مفهومی وشیوه های پژوهش در یک قلمرو علمی
تلقی نسبت به یادگیرنده    ناچار به سازگار نمودن خود با موضوع مورد یادگیری؛ متخصص در مقیاس کوچک
تلقی نسبت به فرایند یادگیری    یادگیری در حد تسلط مهارتها، یادگیری اکتشافی و کشف اصول یک دیسیپلین برای برای به کاربندی در موقعیتهای مشابه
تلقی نسبت به فرایند آموزشی    آشکار سازی از طریق سخنرانی و تمرین و مباحثه و نتیجه گیری بر اساس کاوش
تلقی نسبت به محیط یادگیری    محیط بسته و در اختیار معلم
نقش معلم    مرجع اصلی و هدایتگر یادگیری، تامین کننده منابع آموزشی
تلقی نسبت به ارزشیابی    میزان تسلط در راستای به یاد آوری و تسلط بر برخی مهارتها

•    نقش آموزش الکترونیک در رویکرد موضوعی – دیسیپلینی:
این رویکرد از حیث مبانی معرفت شناختی، دارای مشابهت هایی با رویکرد قبلی(رفتاری و قابلیت مداری) است. چرا که در هردوی این رویکردها، یادگیرنده به عنوان موجودی خالی الذهن نگریسته شده که رسالت معلم و نظام آموزشی در انتقال یکسویه محتوا و اعم از مهارتها و یا معلومات پایه به سوی اوست. بر این اساس است که آموزش به شیوه الکترونیک میتواند در گستره بیشتری از زمان و مکان، انتقال مهارتهای پایه را فراهم آورده و ترمیم رفتارهای ورودی را نیز که لازمه کاهش واریانس میان یادگیرنده های به ظاهر مشابه در یک گروه یادگیری است را کاهش دهد. در این رویکرد طراحی محیط و بسته نرم افزار آموزشی از طریق معلم و به صورت یکجانبه ممکن بوده و ارزشیابی از طریق پاسخدهی به محرکهای دیجیتال امکان پذیر است. امکان استفاده از انیمیشن و برخی نرم افزارهای تصویری و امکان فعال شدن حواس مختلف یادگیرنده در ابعاد شنوایی و بینایی و همینطور حرکت دانش آموز در تعامل با رایانه و یا موبایل از جمله مواردی قلمداد میشوند که یادگیری بیشتری را برای یادگیرنده به همراه خواهند داشت. ضمن آنکه بازخورد سریع و صریح رایانه و تعاملات فردی یکایک دانش آموزان با محتوای یادگیری، میتواند در اصلاح سریع اشکالات یادگیری ایفای نقش بایسته ای داشته باشد.


3) رویکرد اجتماعی( متشكل از سه دیدگاه: انتقال فرهنگی،
شهروندی دموکراتیک، تغییر اجتماعی)
آرمان ها    تلقین ارزشها و نقشهای فرهنگی، احترام برای ارزشهای دموکراتیک و پذیرش نقشهای اجتماعی، حضور موثر در تغییر اجتماعی
تلقی نسبت به یادگیرنده    انتقال فرهنگی: جذب و هضم ارزشها و اطلاعات عرضه شده  شهروندی دموکراتیک: توانا برای به کارگیری استعدادهای عقلانی و در برخورد با سیاستهای اجتماعی
تغییر اجتماعی: قادر به حضور فعالانه در جریان تغییر اجتماعی
تلقی نسبت به فرایند یادگیری    تطبیق با انتظارات مدرسه و جامعه – انعکاس کثرت گرایی در مقیاس کوچک در محیط کلاس درس – تلاش دانش آموز برای بهبود محیط
تلقی نسبت به فرایند آموزشی    انتقال فرهنگی: الگوبرداری دانش آموزان
شهروندی دموکراتیک: مباحثه سقراطی در جهت کاوش برای اخذ تصمیم در باره موضع بایسته اجتماعی
تغییر اجتماعی: شناسایی یک مشکل و در گیر شدن برای حل معضل اجتماعی
تلقی نسبت به محیط یادگیری    انتقال فرهنگی: ساختار غیر منعطف،کنترل امورتوسط معلم
شهروندی دموکراتیک: مطالعات موردی و فیلمها و روزنامه ها و بحث پیرامون اخبار آنها
نقش معلم    انتقال فرهنگی: مرجع اصلی، ایفای نقش الگو
شهروندی دموکراتیک: گوش دادن موثر و تشویق دانش آموزان به مشارکت
تغییر اجتماعی: نقش رابط میان مدرسه و جامعه محلی
تلقی نسبت به ارزشیابی    انتقال فرهنگی: دانش و مهارتها
شهروندی دموکراتیک: تجزیه و تحلیل تضادهای سیاسی و اجتماعی و مهارت برای مشارکت در مناظره ها
تغییر اجتماعی: مشاهده دانش آموز در حین عمل

ادامه مطلب


موضوع: هوشمندسازی کلاس، روش های تدریس،
ادامه مطلب
[ 1390/12/14 ] [ 12:45 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای پژوهش در کلاس درس


قسمت اول

مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای پژوهش در کلاس درس

اشاره

به واسطه ی آگاه شدن از قسمت هایی که یک کل را می سازند؛ معلم می تواند به دانش آموزان کمک کند تا مهارت های لازم برای طراحی و اجرای موفقیت آمیز پژوهش را بیاموزند. اگر چه، می توان فرایند پژوهش را به شکل های متفاوتی ارائه کرد، اما با مطالعه ی این مقاله می توانید به درک جدیدی از مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای پژوهش درکلاس درس دست یابید.

 

تصور کنید دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی، در این باره که سیب زمینی چگونه رشد می کند، کنجکاو شده اند. آن ها با دقت زیادی به سیب زمینی هایی که در دست دارند، نگاه می کنند. یکی از اولین مواردی که توجهشان را جلب می کند، این است که سیب زمینی ها جوانه دارند، و از این موضوع تعجب می کنند؛ و این سؤال برایشان مطرح می شود که کار جوانه ها چیست؟ در این هنگام، معلم به دانش آموزان کمک می کند تا مشاهده هایشان را بازگو و سؤال هایشان را مطرح کنند.

مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای پژوهش در کلاس درس

یکی دیگر از موضوع های مورد توجه آن ها در این زمینه، این است که سیب زمینی ها در زیر زمین رشد می کنند. از خودشان می پرسند، آیا سیب زمینی ها هم دانه دارند و اگر دانه دارند، چه شکلی است؟

معلم به دانش آموزان کلاس درسش کمک می کند تا فهرستی از سؤال هایشان تهیه کنند. سؤال های آنان به این شرح است:

 

- جوانه چیست؟

- چگونه می توان گیاهان را بدون کاشتن دانه ی آن ها تکثیر کرد؟

- آیا جوانه ها چیزی دارند که سیب زمینی جدیدی را به وجود می آورند؟

-آیا برای به دست آوردن محصول سیب زمینی، باید همه یک سیب زمینی را بکاریم یا فقط بخشی از آن را ؟

 

به این ترتیب، برای جواب دادن به این سؤال ها، معلم به دانش آموزان پیشنهاد می کند که در این زمینه تحقیق کنند. بنابراین، آن ها را بر پایه ی سؤال ها و مشاهدات مشترکشان، به گروه های دو یا سه نفری تقسیم می کند.

 

سپس از دانش آموزان هر گروه می خواهد طرحی را تهیه کنند که شامل فهرستی از مواد مورد نیاز و روش کاشت سیب زمینی ها در خاک (تمام سیب زمینی، نصف سیب زمینی، بخشی همراه با جوانه یا بدون جوانه و ... ) باشد. دانش آموزی که درباره ی دانه ها کنجکاو بود، قصد دارد در طرحی که تهیه می کند، دانه ها را بررسی کند؛ زیرا خودش در کلاس درس فهمیده است که در این زمینه کتابی وجود دارد که از نظریه اش مبنی بر این که سیب زمینی، هم گل و هم دانه دارد، حمایت می کند. معلم به او پیشنهاد می کند که بعد از انجام این آزمایش ها، تحقیق خودش را انجام دهد.

مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای پژوهش در کلاس درس

معلم از گروه ها می خواهد، سیب زمینی ها را مطابق با طرحی که تهیه کرده اند بکارند. هنگامی که گیاه شروع به جوانه زدن می کند، دانش آموازن آن ها را از ریشه در می آورند تا مورد مشاهده قرار دهند. آن ها مشاهده می کنند، برخی از سیب زمینی هایی که کاشته اند، ریشه زده اندو برخی رشد کرده اند. دانش آموزان ریشه هایی را می بینند که سیب زمینی های کوچک جدیدی به آن ها وصل هستند.

 

در این هنگام، دانش آموزان سؤال های بیشتری را مطرح می کنند و دوباره معلم به همان روش قبلی، آن ها را مرتب می کند:

 

- چه قدر طول می کشد تا یک سیب زمینی رشد کند؟

- از هر بوته، چند سیب زمینی به دست می آید؟

- آیا می توان از سیب زمینی های کوچک جدید، برای رشد بوته های دیگر سیب زمینی استفاده کرد؟

- چه بخشی از سیب زمینی کوچک جدید باید برای رشد بوته های دیگر سیب زمینی کاشته شود؟

 

نزدیک به پایان سال تحصیلی، معلم می تواند به دانش آموزان پیشنهاد کند که در طول تابستان، برخی از آزمایش ها را درخانه انجام دهند.

مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای پژوهش در کلاس درس

وقتی به دانش آموزان به روش علمی با دنیای اطرافشان تعامل می کنند، خودشان مشاهده کردن، سؤال کردن، فرضیه سازی، پیش بینی کردن، جست و جو کردن، تفسیر کردن و برقراری تعامل را می فهمند.

 

معمولاً از این موارد به عنوان مهارت های فرایندی علمی یاد می شود. مهارت های فرایندی، در رشد ایده های علمی دانش آموزان، نقش اساسی دارند. گاهی تعبیر های گیج کننده ی زیادی از تعداد، دسته بندی و اهمیت نسبی مهارت های فرایندی وجود دارد. در این مقاله، هفت مهارت فرایند عملی، به نقل از هارلن و جلی مورد بحث قرار می گیرد که عبارت اند از:

 

 

مشاهده:

به دقت نگاه کردن، توجه کردن، مقایسه و مقابله کردن.

مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای پژوهش در کلاس درس

سؤال کردن:

پرسیدن سؤال درباره ی مشاهدات؛ پرسیدن سؤال هایی که می تواند به پژوهش منجر شود.

 

فرضیه سازی:

فراهم کردن تبیین هایی که با مشاهدات به عمل آمده هم خوانی داشته باشد.

 

پیش بینی کردن:

حدس زدن رویدادی در آینده بر اساس مشاهدات.

 

جست و جو کردن:

طراحی، اجرا، اندازه گیری، جمع آوری داده ها و کنترل متغیرها.

 

تفسیر:

تحلیل و ترکیب کردن، نتیجه گیری و استخراج الگوها.

 

تعامل:

آگاه کردن دیگران از نتایج آزمایش ها، از طریق ارائه ی گزارش شفاهی، کتبی و یا به معرض نمایش گذاشتن دستاوردها.

 

ادامه دارد ...

رشد تکنولوژی آموزشی

مرکز یادگیری سایت تبیان - گرد آوری: شکوفه باصری

تنظیم: مریم فروزان کیا

موضوع: دستاوردهای جدید محققان، مطالبی برای دانش آموزان، هوشمندسازی کلاس، روش های تدریس،
ادامه مطلب
[ 1390/11/29 ] [ 11:40 ق.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

تجهیزات نوین هوشمندسازی کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

برد های هوشمند :

وایت برد های الکترونیکی که  امروزه به نامهای برد هوشمند،اسمارت برد ،وایت برد دیجیتال نیز مرسوم می باشد یکی از تجهیزات نوین کمک آموزشی می باشد که با توجه به قابلیتهایی که دارد نقش بسزایی در بهبود انتقال مطالب در کمترین زمان و بصورت مولتی مدیا ایفا می نماید.
کمپانی Disk King Technology Co., Ltd از سال  1992 تحقیقات خود را در زمینه تجهیزات هوشمند شروع و اقدام به تولید این وایت بردها  با نام VosaBoard نموده است. این کمپانی تلاش نموده با بهره گیری از تکنولوژیهای جدید در ساخت این وایت بردهای هوشمند ، مشکلات وایت بردهای الکترونیکی قدیمی را رفع نموده و محصولات خود را درمدلهای لمسی و مجهز به قلم هوشمند و قابل حمل متناسب با سلیقه و بودجه های مختلف
به بازار ارائه نماید.

 

 • برد هوشمند قابل حمل PA100

  • ابعاد پوشش دهنده : 100 اینچ
  • تکنولوژی ساخت: CMOS sensor chip
  • ابزار نوشتن: قلم مخصوص
  • کاربران فعال همزمان:دو کاربر Dual user
  • کلیدهای میانبر: ندارد
  • امکان نصب روی ویدئو پرژکتور و سه پایه

صفحه مخصوص بردهوشمند پرتابل

پرده هوشمند
 • پرده مغناطیسی Magnetic

  • ابعاد : 90 اینج
  • ویژگی صفحه: جلوگیری از رفلکس نور
  • مناسب استفاده با برد هوشمند قابل حمل
  • امکان نصب بر روی وایت بردهای معمولی
  • سبک و قابل حمل
  • مجهز به آهنریا جهت قرار گزفتن روی فلزات
 • کپی برد پرینتر Ditoss

  • ابعادسری مدل900mm*1300mm : M
  • ابعادسری مدل900mm*1800mm : W
  • تعداد صفحه : در دو مدل 2و4صفحه
  • اتصال مستفیم به پرینتر و چاپ نوشته ها
  • امکان ذخیره نوشتار داخل کول دیسک
  • امکان نصب روی پایه چرخدار
 • وایت برد الکترونیکی IS790

  • ابعاد صفحه : 78 اینچ
  • تکنولوژی ساخت: Infrared Digitizing
  • ابزار نوشتن:  لمسی + قلم
  • کاربران فعال همزمان:تک کاربر Single user
  • کلیدهای میانبر: ندارد
  • امکان نصب روی دیوار و پایه چرخدار
 

ادامه مطلب


موضوع: هوشمندسازی کلاس،
ادامه مطلب
[ 1390/11/11 ] [ 04:17 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]

حداقل ملزومات ابزاری یک مدرسه هوشمند

هوشمندسازی مدارس با ایجاد امکانات اولیه در پنج رتبه تقسیم بندی شده‌است، که از سطح پایین عبارتند از: (1) مدارس نیمه الکترونیک (2) الکترونیک (3) هوشمند (4) نیمه هوشمند (5) مدارس پیشرفته.
در مدارس پیشرفته، لازم است تمام امور در مدرسه، برپایه فناوری‌های روزitc باشد و در مدارس نیمه الکترونیک، انتظار حداقل یک کلاس هوشمند مجهز به نمایشگر، دیتاپروژکتور و یک دستگاه رایانه یا لب‌تاپ وجود داشته باشد.

 لذا  موارد ذیل جهت ارتقا مدرسه بسوی هوشمند شدن ابزاری لازم است:

 الف) نیازسخت افزاری

کلاس هوشمند واقعی از لحاظ امکانات سخت افزاری بایستی دارای تجهیزات ذیل باشد تا بتواند بر پایه  فناوری اطلاعات و ارتباطات قلمداد شود:

 

1-    برد هوشمند (تمام لمسی و مولتی تاچ)  که به سه روش امکان پذیر است: الف) برد هوشمند تمام لمسی و مولتی تاچ  که مستقیما به کامپیوتر متصل می شود + قلم مخصوص (درحال حاضر در کلاس 4و5  و سالن آمفی تئاتر مدرسه نصب شده) و بسیار گران قیمت و سنگین بوده و  نگهداری و مواظبت زیادی می طلبد. ب) ترکیبی از ویدئو پرژکتور هوشمند+ پرده معمولی + قلم مخصوص پ) یا روش سوم،  ویدئو پرژکتور معمولی + قطعه هوشمند کننده تصویر + قلم مخصوص+ پرده معمولی،  که در همه روش های ذکر شده ، تصاویر روی پرده را کاملا هوشمند و لمسی می کنند. البته روش سوم در ایران ارزانتر و معمول تر است .و اما نکته مهم :با توجه به اینکه تمام کلاسهای مدرسه بجز 4 و5 با ویدئو پرژکتور معمولی + پرده معمولی مجهزند ، روش سوم انتخاب مناسبی برای هوشمند سازی واقعی کلاس است.

 

2-   کامپیوتر یا لب تاب (برای مربی).البته در مدارس پیشرفته دنیا برای هر دانش آموزان از کامپیوتر یا تبلت یا  مینی لب تاب شخصی  متصل به شبکه داخلی کلاس ، مدرسه و اینترنت هم استفاده می شود.

3- لوح نوشتاری(تبلت هوشمند مختص  استفاده مربیان در کلاس) ( smart class IT).

4- سیستم پخش صدای مناسب  در کلاس +نور مناسب +پرده زخیم پنجره+ صندلی های راحت با چیدمان صحیح برای دید بهتر و استاندارد ارگونمی بدن

5- تجهیزات مربوط به شبکه داخلی مدارس و اینترنت 

6- تجهیزات امنیتی مانند دوربین مدار بسته برای نظارت بر دانش آموزان و سیستم حضور و غیاب هوشمند و لینک به  سیستم و نرم افزارمدیریت آموزش و زنگ مدرسه هوشمند

ب) نیاز نرم افزاری

حداقل نرم افزار های ذیل مورد نظر قرار گیرند:

1-نرم افزار تولید محتوای آموزشی>>>> مختص مربی و دانش آموز
2- پیک نوروز>>> برای  دانش آموز

3- پیک تابستانه >>>> برای دانش آموز

4- تکلیف الکترونیکی مدرسه>>> برای دانش آموز

5- نرم افزار مدیریت آموزش برای مدارس هوشمند< شامل مدیران ،ناظم وامور اداری مربوط به مربیان و دانش آموزان

6- نرم افزارهای امنیتی بروز: آنتی ویروس و... .

پ)آموزشهای لازم هوشمند سازی:  آموزش روش کار با نرم افزارها  و سخت افزار ها به مربیان ، دانش آموزان و  والدین و کادر مدرسه

(که این مهم معمولا توسط شرکتهای ارائه دهنده نرم افزار و سخت افزار انجام می شود.)

آموزش  و آشنایی مربیان، والدین و کودکان  در جهت امنیت فعالیت صحیح و اثربخش در دنیای مجازی.موضوع: راهنمای والدین، هوشمندسازی کلاس،
ادامه مطلب
[ 1390/10/30 ] [ 08:32 ب.ظ ] [ ساجدی مدیر وبلاگ ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic